algemene voorwaarden

1. INFORMATIE OVER ONS
Deze site wordt beheerd door en de goederen die u koopt, worden geleverd door United Sports Brands Europe BVBA ("wij"). Wij zijn geregistreerd in Turnhout in België onder ondernemingsnummer HRT 089423 en met onze maatschappelijke zetel op Janssen-Pharmaceuticalaan 4 postbus 4, 2440 Geel, België, wat ons belangrijkste handelsadres is. Ons btw-nummer is BE0471920737. U kunt contact met ons opnemen via e-mail op webshop@unitedspb.eu, telefonisch op + 32 14 85 47 85 of schrijf ons op ons hierboven vermelde geregistreerde adres.

2. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid dat u hier kunt raadplegen.

3. BESTELLEN
U kunt een bestelling plaatsen om goederen te kopen die op deze site te koop worden aangeboden door de instructies op het scherm te volgen nadat u op het item hebt geklikt dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om eventuele invoerfouten in uw bestelling te controleren en te corrigeren tot het moment waarop u uw bestelling plaatst door op de knop "Afrekenen" op de afrekenpagina te klikken. Als u via deze site een bestelling plaatst voor goederen door op de knop 'Afrekenen' te klikken, is uw bestelling een aanbod aan ons om de goederen te kopen die u op deze site heeft besteld.

We bevestigen de ontvangst van uw bestelling door u een automatisch gegenereerde e-mail te sturen waarin we uw bestelling accepteren. Met deze e-mail komt het contract tot stand. Het contract heeft alleen betrekking op die specifieke goederen waarnaar wordt verwezen in onze e-mail die onze acceptatie van uw bestelling bevestigt. U dient de gegevens in deze e-mail te lezen en te controleren om er zeker van te zijn dat ze correct zijn. Als de gegevens in de e-mail ter bevestiging van uw bestelling niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de gegevens in de e-mail, neem dan contact met ons op via webshop@unitedspb.eu. De contracttaal is Engels. Wanneer we uw bestelling accepteren, hebben we de wettelijke plicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met deze Algemene voorwaarden.

4. PRIJS EN LEVERKOSTEN
Informatie die op deze site wordt weergegeven met betrekking tot prijzen kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar de prijzen die op de site staan ​​op het moment dat een bestelling wordt geplaatst, zijn de prijzen die van toepassing zijn op die bestelling.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen onjuist geprijsd zijn, in welke omstandigheden we niet verplicht zijn om de goederen tegen de verkeerde prijs of helemaal niet te leveren. We zullen (naar eigen goeddunken) ofwel uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs terugbetalen of redelijke inspanningen leveren om contact met u op te nemen en u te vragen of u door wilt gaan met de bestelling tegen de juiste prijs. Als we geen contact met u kunnen opnemen of als u niet verder wilt met de bestelling tegen de juiste prijs, zullen we uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs terugbetalen. Als de juiste prijs van de goederen echter lager is dan onze vermelde prijs, kunnen we (naar eigen goeddunken) doorgaan met uw bestelling en het lagere bedrag bij verzending in rekening brengen.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Ze worden apart aan u meegedeeld voordat u uw bestelling plaatst en worden per e-mail aan u bevestigd.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
Informatie die op deze site wordt weergegeven met betrekking tot beschikbaarheid kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. We kunnen de permanente of continue beschikbaarheid van alle producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Wij leveren binnen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, België, Luxemburg en Nederland. We zullen de door u bestelde goederen leveren op het adres dat u ons opgeeft voor levering op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst. De levering vindt plaats volgens de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.

We zullen redelijke inspanningen leveren om de goederen te leveren op een gespecificeerde datum die we overeenkomen, of als er geen datum is gespecificeerd, binnen 30 dagen na de dag waarop we uw bestelling accepteren. In het geval van onvoorziene omstandigheden buiten onze redelijke controle (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen veroorzaakt door verkeersopstoppingen, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen, in elk geval voor zover buiten onze redelijke controle) zijn we mogelijk niet in staat om leveren de goederen binnen deze termijnen en wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet leveren van de goederen als de vertraging of het niet leveren geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet doorgaat, spreken wij en u een alternatieve leveringsdatum af.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf, indien van toepassing, om het ophalen of afleveren van producten te regelen die niet konden worden afgeleverd omdat u niet beschikbaar was.

6. BETALING
Betaling van goederen dient te geschieden volgens de procedure zoals beschreven op de informatiepagina “Verzending en betaling”.

7. RECHT OM TE ANNULEREN
Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (United Sports Brands Europe BVBA, Janssen-Pharmaceuticalaan 4 postbus 4, 2440 Geel – België, webshop@unitedspb.eu, telefoonnummer: + 32 14 85 47 85) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract opzeggen door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering
Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan ​​als u voor een andere wijze van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). We kunnen een bedrag in mindering brengen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige handelingen door u. We zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan: (a) 14 dagen na de dag waarop we de geleverde goederen van u terugontvangen, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u bewijst dat u de goederen terugstuurt, of (c) als er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling.

Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw herroeping van dit contract aan ons meedeelt, terug te sturen of aan ons te overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

U zult de directe kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

8. ANNULERING DOOR ONS
We behouden ons het recht voor om het contract tussen ons te annuleren als, bijvoorbeeld:

– Wij hebben onvoldoende voorraad om de door u bestelde goederen te leveren;
– Wij bezorgen niet bij u in de buurt; of
– Een of meer van de door u bestelde goederen werden vermeld tegen een onjuiste prijs.

Als we uw contract annuleren, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen en zullen we zo snel mogelijk het bedrag dat door ons van uw creditcard of betaalkaart is afgeschreven, opnieuw op uw rekening storten.

9. EIGENDOM EN RISICO
U wordt de eigenaar van de goederen die u hebt besteld wanneer ze bij u zijn afgeleverd en we een duidelijk bedrag hebben ontvangen voor de volledige betaling van de goederen. Zodra goederen aan u of een door u aangewezen persoon zijn geleverd, worden ze op eigen risico bewaard en bent u er verantwoordelijk voor.

10. AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover niet wettelijk verboden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor:

– verlies dat niet te voorzien is (verlies is te voorzien als het een duidelijk gevolg was van onze schending of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat u en wij ons contract sloten);
– schade die ontstaat wanneer wij niet in gebreke zijn of deze Algemene Voorwaarden schenden; En
– bedrijfsverlies (inclusief winstderving, verlies van zaken, contracten, goodwill, zakelijke kansen en andere soortgelijke verliezen, evenals bedrijfsonderbreking).

Niets in deze voorwaarden is van invloed op onze aansprakelijkheid: (a) voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (b) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid: (c) onder Deel I van de Consumer Protection Act 1987; (d) voor schending van enige voorwaarde met betrekking tot eigendom of rustig genot van of met betrekking tot door ons geleverde goederen; of (e) met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid, met inbegrip van aansprakelijkheid onder de wetgeving inzake de verkoop van goederen of de levering van diensten, die door de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten of beperkt.

11. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraging bij het leveren van goederen die u hebt besteld en die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle (inclusief, maar niet beperkt tot, ongevallen, extreme weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, storm, aardbeving, natuurramp, uitval van telecommunicatienetwerken, onvermogen om transportnetwerken te gebruiken, natuurrampen, terroristische aanslagen, oorlog, onlusten, rellen, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, handelingen of beperkingen van de overheid en het opleggen van invoer- of uitvoerbeperkingen ).

12. ALGEMEEN
Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van enig ander deel van deze Algemene Voorwaarden en de rest van de betreffende bepaling.

Niemand anders dan u en wij hebben enig recht om onze overeenkomst af te dwingen, hetzij onder de Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Als we er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst nakomt, of als we onze rechten jegens u niet afdwingen, of als we dit uitstellen, betekent dit niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en zullen we niet betekent dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als we een verzuim door u kwijtschelden, doen we dat alleen schriftelijk, en dat betekent niet dat we automatisch afstand doen van een later verzuim door u.

U mag uw rechten of verplichtingen onder onze overeenkomst niet toewijzen of overdragen, tenzij wij dit schriftelijk overeenkomen. We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken, wijzigen en wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke keer dat u goederen bij ons bestelt of anderszins koopt, zijn de op dat moment geldende Algemene voorwaarden van toepassing (zoals uiteengezet op deze site). Controleer deze site om er zeker van te zijn dat u begrijpt welke Algemene voorwaarden van toepassing zijn.

13. WET EN JURISDICTIE
Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk contract voor de aankoop van goederen van deze site en elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijk contract, wordt beheerst door het Belgische recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van België niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben.